Vedtægter - underskrevet PDF - Find den her: Vedtægter Egum rideklub

§ 1. Navn og Hjemsted

Klubbens navn er Egum Rideklub, forkortet EUR. Klubbens hjemsted er i Fredericia Kommune.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt.

§ 3. Dansk Rideforbund

Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4. Medlemmer

I klubben kan optages junior- og seniormedlemmer. Man kan kun være juniormedlem til det fyldte 18 år. Juniormedlemmer er ikke valgbart til bestyrelsen og har først stemmeret, når de fylder 16 år. Indtil det fyldte 16. år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Alle medlemmer, samt forældre eller værge til juniormedlemmer er valgbar til og har stemmeret til diverse udvalg. Medlemsskabet er gældende fra indmeldelsesdatoen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre eller værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

§ 5. Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

§ 6 A. Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blande stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens-& Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6 C

I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- & Amartørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

§ 7. Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forlægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Samtlige kontingenter forfalder den 1. i hver måned. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 1. Derefter idømmes en bod på kr. 25,00. Aktiv kontingent – opkræves dog halvårligt pr. 1/1 og 1/7. Ved mere end 3 måneders manglende betalinger eller manglende betaling ved udmeldelse forbeholder bestyrelsen sig ret, at sende den skyldige til restlig inkasso med derved følgende omkostninger.

§ 8. Forslag

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år, og være medlem af rideklubben. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Der afgår hvert år tre eller fire medlemmer. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Der afgår hvert år en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være ansat som ridelærer i klubben, og de må ikke være medlem af andre rideklubbers bestyrelser. De skal desuden være amatører.

§ 9. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Alle beslutninger tages ved en almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig beslutning kan tages skal mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til stede, og mindst ét af disse skal være formanden eller næstformanden. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og denne oplæses på nærmeste følgende bestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 10. Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen f. eks. Formand/næst-formand, kasserer der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.

§ 11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne. Tid og sted for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, ved offentliggørelse eller skriftligt bringes til medlemmernes kendskab med mindst 8 dages varsel.

Medlemmer har stemmeret ifølge § 4, og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 1 måned. Se dog § 8.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Godkendelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af bestyrelses suppleant.

8. Valg af øvrige udvalg.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.

10. Eventuelt. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger tages ved simpel flertal, de dog § 12 og § 15. Afstemning forgår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst to medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og § 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkaster. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12. Lovændring

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Rideforbund til godkendelse.

§ 13. Regnskab

Regnskabsåret går fra den 1/1 til 31/12. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage for generalforsamlingen og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til Dansk Rideforbund ved beregningen.

§ 15. Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom tages på to efter hinanden – med mindst 14 dages mellemrum – afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages ved simpel flertal. Eventuelle aktiver tilfalder ridesportslige aktiviteter indenfor distriktet.

Revideret og godkendt den 23-02-2020

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram